ລາວໂຮມລາວ ເພື່ອປະຊາທິປະໄຕ

Members Login
Username 
 
Password 
    Remember Me  
Post Info TOPIC: ຖແລງການ ພປລ ປະນາມການປົດຕຳແຫ່ນງ ດຣ.ຄຳເຜີຍ ປານມະໄລທອງ
Anonymous

Date:
ຖແລງການ ພປລ ປະນາມການປົດຕຳແຫ່ນງ ດຣ.ຄຳເຜີຍ ປານມະໄລທອງ
Permalink   
 


ADL Statement about Dr. Khapheuy Panmalaythong has been dismissed from the Lao communist

http://www.laoalliance.org/-- Edited by buckhumnoy on Friday 15th of June 2012 08:47:07 AM

__________________
Anonymous

Date:
RE: ຖແລງການ ພປລ ປະນາມການປົດຕຳແຫ່ນງ ດຣ.ຄຳເຜີຍ ປານມະໄລທອງ
Permalink   
 


ຈາກຄຳເວົ້າທີ່ກັ່ນຕອງອອກມາຈາກໃຈ ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສ້າງສັນ, ມີວິທະຍາສາດ ແທດເມາະກັບຍຸກສະມັຍ ເພື່ອນຳຜົນປະໂຫຍດສຸກມາສູ່ພີນ້ອງລາວທັງຊາດ ແທນທີ່ຈະໄດ້ຮັບຄຳສັນລະເສີນ ແລະນຳໄປປະຕິບັດ ໃຫ້ເກີດຜົນ ແຕ່ຄຳເວົ້າເຫຼົ່ານັ້ນກັບນຳມາເຖິງການສູນເສຍ ບົດບາດ ຕຳແໜ່ງໜ້າທີ່ ແລະສິດຜົນປະໂຫຽດສ່ວນຕົວຂອງຂອງທ່ານອັນມະຫາສານ ຖ້າເປັນແບບນີ້ຄຳທີ່ວ່າ ສ້າງບຸກຄະລາກອນ ໃຫ້ມີຄວາມີຮູ້ຄວາມສາມາດເພື່ອມາສ້າງສາພັດທະນາປະເທດແມ່ນເວົ້າຫຼ້າໆ.

ແຕ່ການສູນເສຍທຸກຢ່າງຂອງທ່ານ ດຣ ຄຳເຜີຍ ປານມະໄລທອງ ຄັ້ງນີ້ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າ ຈະບໍ່ສູນເສຍໄປແບບໄຮ້ປະໂຫຽດ ເພາະ ແນວຄິດ ແລະທິດສະດີຂອງທ່ານ ທີສະແດງອອກມານັ້ນ ປຽບເໝືອນຢາພິເສດ ໃຫ້ປະຊາຊົນລາວທັງຊາດ ທີ່ໃກ້ຈະສີ້ນລົມຫາຍໃຈຈາກການ ຖຶກຂົ່ມເຫງທາງດ້ານສິດທິເສຣີພາບ ແລະຈົມຢູ່ກັບຄວາມຍາກຈົນມານານກ່ວາ30ປີໄດ້ພື້ນຄືນມາອີກຄັ້ງໃໝ່. 

ທິດສະດີຂອງທ່ານວັນນີ້ອາດຖືກປະຕິເສດ ແຕ່ເຊື່ອວ່າປະຊາຊົນທັງຊາດ ຈະເປັນຜູ້ຕັດສິນ ແລະຮັບຮ້ອງວ່າມັນຖືກຕ້ອງ ແລະມີປະໂຫຽດຫາກນຳມາປະຕິບັດເຂົ້າໃນການ ພັດທະນາປະເທດ.

ຂໍເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້ທ່ານ ດຣ ຄຳເຜີຍ ປານມະໄລທອງ,ໃຫ້ທ່ານຄິດວ່າປຊຊລາວ ເກືອບ7 ລ້ານກຳລັງລໍຖ້າຜູ້ນຳທີ່ມີວິສັຍທັດ ກັາຫານ ແລະເສຍສະລະຢ່າງທ່ານຢູ່.

GoGo ຂໍມອບດອກໄມ້ໃຫ້ທ່ານ!__________________
Anonymous

Date:
Permalink   
 

ຈາກຄຳເວົ້າທີ່ກັ່ນຕອງອອກມາຈາກໃຈ ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສ້າງສັນ, ມີວິທະຍາສາດ ແທດເມາະກັບຍຸກສະມັຍ ເພື່ອນຳຜົນປະໂຫຍດສຸກມາສູ່ພີນ້ອງລາວທັງຊາດ ແທນທີ່ຈະໄດ້ຮັບຄຳສັນລະເສີນ ແລະນຳໄປປະຕິບັດ ໃຫ້ເກີດຜົນ ແຕ່ຄຳເວົ້າເຫຼົ່ານັ້ນກັບນຳມາເຖິງການສູນເສຍ ບົດບາດ ຕຳແໜ່ງໜ້າທີ່ ແລະສິດຜົນປະໂຫຽດສ່ວນຕົວຂອງຂອງທ່ານອັນມະຫາສານ ຖ້າເປັນແບບນີ້ຄຳທີ່ວ່າ ສ້າງບຸກຄະລາກອນ ໃຫ້ມີຄວາມີຮູ້ຄວາມສາມາດເພື່ອມາສ້າງສາພັດທະນາປະເທດແມ່ນເວົ້າຫຼ້າໆ.

ແຕ່ການສູນເສຍທຸກຢ່າງຂອງທ່ານ ດຣ ຄຳເຜີຍ ປານມະໄລທອງ ຄັ້ງນີ້ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າ ຈະບໍ່ສູນເສຍໄປແບບໄຮ້ປະໂຫຽດ ເພາະ ແນວຄິດ ແລະທິດສະດີຂອງທ່ານ ທີສະແດງອອກມານັ້ນ ປຽບເໝືອນຢາພິເສດ ໃຫ້ປະຊາຊົນລາວທັງຊາດ ທີ່ໃກ້ຈະສີ້ນລົມຫາຍໃຈຈາກການ ຖຶກຂົ່ມເຫງທາງດ້ານສິດທິເສຣີພາບ ແລະຈົມຢູ່ກັບຄວາມຍາກຈົນມານານກ່ວາ30ປີໄດ້ພື້ນຄືນມາອີກຄັ້ງໃໝ່. 

ທິດສະດີຂອງທ່ານວັນນີ້ອາດຖືກປະຕິເສດ ແຕ່ເຊື່ອວ່າປະຊາຊົນທັງຊາດ ຈະເປັນຜູ້ຕັດສິນ ແລະຮັບຮ້ອງວ່າມັນຖືກຕ້ອງ ແລະມີປະໂຫຽດຫາກນຳມາປະຕິບັດເຂົ້າໃນການ ພັດທະນາປະເທດ.

ຂໍເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້ທ່ານ ດຣ ຄຳເຜີຍ ປານມະໄລທອງ,ໃຫ້ທ່ານຄິດວ່າປຊຊລາວ ເກືອບ7 ລ້ານກຳລັງລໍຖ້າຜູ້ນຳທີ່ມີວິສັຍທັດ ກັາຫານ ແລະເສຍສະລະຢ່າງທ່ານຢູ່.

GoGo ຂໍມອບດອກໄມ້ໃຫ້ທ່ານ!__________________
Anonymous

Date:
Permalink   
 

Anonymous wrote:

ຈາກຄຳເວົ້າທີ່ກັ່ນຕອງອອກມາຈາກໃຈ ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສ້າງສັນ, ມີວິທະຍາສາດ ແທດເມາະກັບຍຸກສະມັຍ ເພື່ອນຳຜົນປະໂຫຍດສຸກມາສູ່ພີນ້ອງລາວທັງຊາດ ແທນທີ່ຈະໄດ້ຮັບຄຳສັນລະເສີນ ແລະນຳໄປປະຕິບັດ ໃຫ້ເກີດຜົນ ແຕ່ຄຳເວົ້າເຫຼົ່ານັ້ນກັບນຳມາເຖິງການສູນເສຍ ບົດບາດ ຕຳແໜ່ງໜ້າທີ່ ແລະສິດຜົນປະໂຫຽດສ່ວນຕົວຂອງຂອງທ່ານອັນມະຫາສານ ຖ້າເປັນແບບນີ້ຄຳທີ່ວ່າ ສ້າງບຸກຄະລາກອນ ໃຫ້ມີຄວາມີຮູ້ຄວາມສາມາດເພື່ອມາສ້າງສາພັດທະນາປະເທດແມ່ນເວົ້າຫຼ້າໆ.

ແຕ່ການສູນເສຍທຸກຢ່າງຂອງທ່ານ ດຣ ຄຳເຜີຍ ປານມະໄລທອງ ຄັ້ງນີ້ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າ ຈະບໍ່ສູນເສຍໄປແບບໄຮ້ປະໂຫຽດ ເພາະ ແນວຄິດ ແລະທິດສະດີຂອງທ່ານ ທີສະແດງອອກມານັ້ນ ປຽບເໝືອນຢາພິເສດ ໃຫ້ປະຊາຊົນລາວທັງຊາດ ທີ່ໃກ້ຈະສີ້ນລົມຫາຍໃຈຈາກການ ຖຶກຂົ່ມເຫງທາງດ້ານສິດທິເສຣີພາບ ແລະຈົມຢູ່ກັບຄວາມຍາກຈົນມານານກ່ວາ30ປີໄດ້ພື້ນຄືນມາອີກຄັ້ງໃໝ່. 

ທິດສະດີຂອງທ່ານວັນນີ້ອາດຖືກປະຕິເສດ ແຕ່ເຊື່ອວ່າປະຊາຊົນທັງຊາດ ຈະເປັນຜູ້ຕັດສິນ ແລະຮັບຮ້ອງວ່າມັນຖືກຕ້ອງ ແລະມີປະໂຫຽດຫາກນຳມາປະຕິບັດເຂົ້າໃນການ ພັດທະນາປະເທດ.

ຂໍເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້ທ່ານ ດຣ ຄຳເຜີຍ ປານມະໄລທອງ,ໃຫ້ທ່ານຄິດວ່າປຊຊລາວ ເກືອບ7 ລ້ານກຳລັງລໍຖ້າຜູ້ນຳທີ່ມີວິສັຍທັດ ກັາຫານ ແລະເສຍສະລະຢ່າງທ່ານຢູ່.

GoGo ຂໍມອບດອກໄມ້ໃຫ້ທ່ານ!


 ເອ.....! ແມ່ນແນວໄດຫວາ ຄືກົບປີລົງມາ ແບບນີ້??ສອງເທື່ອແລ້ວເດີ!!!__________________
Anonymous

Date:
Permalink   
 

Anonymous wrote:
Anonymous wrote:

ຈາກຄຳເວົ້າທີ່ກັ່ນຕອງອອກມາຈາກໃຈ ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສ້າງສັນ, ມີວິທະຍາສາດ ແທດເມາະກັບຍຸກສະມັຍ ເພື່ອນຳຜົນປະໂຫຍດສຸກມາສູ່ພີນ້ອງລາວທັງຊາດ ແທນທີ່ຈະໄດ້ຮັບຄຳສັນລະເສີນ ແລະນຳໄປປະຕິບັດ ໃຫ້ເກີດຜົນ ແຕ່ຄຳເວົ້າເຫຼົ່ານັ້ນກັບນຳມາເຖິງການສູນເສຍ ບົດບາດ ຕຳແໜ່ງໜ້າທີ່ ແລະສິດຜົນປະໂຫຽດສ່ວນຕົວຂອງຂອງທ່ານອັນມະຫາສານ ຖ້າເປັນແບບນີ້ຄຳທີ່ວ່າ ສ້າງບຸກຄະລາກອນ ໃຫ້ມີຄວາມີຮູ້ຄວາມສາມາດເພື່ອມາສ້າງສາພັດທະນາປະເທດແມ່ນເວົ້າຫຼ້າໆ.

ແຕ່ການສູນເສຍທຸກຢ່າງຂອງທ່ານ ດຣ ຄຳເຜີຍ ປານມະໄລທອງ ຄັ້ງນີ້ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າ ຈະບໍ່ສູນເສຍໄປແບບໄຮ້ປະໂຫຽດ ເພາະ ແນວຄິດ ແລະທິດສະດີຂອງທ່ານ ທີສະແດງອອກມານັ້ນ ປຽບເໝືອນຢາພິເສດ ໃຫ້ປະຊາຊົນລາວທັງຊາດ ທີ່ໃກ້ຈະສີ້ນລົມຫາຍໃຈຈາກການ ຖຶກຂົ່ມເຫງທາງດ້ານສິດທິເສຣີພາບ ແລະຈົມຢູ່ກັບຄວາມຍາກຈົນມານານກ່ວາ30ປີໄດ້ພື້ນຄືນມາອີກຄັ້ງໃໝ່. 

ທິດສະດີຂອງທ່ານວັນນີ້ອາດຖືກປະຕິເສດ ແຕ່ເຊື່ອວ່າປະຊາຊົນທັງຊາດ ຈະເປັນຜູ້ຕັດສິນ ແລະຮັບຮ້ອງວ່າມັນຖືກຕ້ອງ ແລະມີປະໂຫຽດຫາກນຳມາປະຕິບັດເຂົ້າໃນການ ພັດທະນາປະເທດ.

ຂໍເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້ທ່ານ ດຣ ຄຳເຜີຍ ປານມະໄລທອງ,ໃຫ້ທ່ານຄິດວ່າປຊຊລາວ ເກືອບ7 ລ້ານກຳລັງລໍຖ້າຜູ້ນຳທີ່ມີວິສັຍທັດ ກັາຫານ ແລະເສຍສະລະຢ່າງທ່ານຢູ່.

GoGo ຂໍມອບດອກໄມ້ໃຫ້ທ່ານ!


 ເອ.....! ແມ່ນແນວໄດຫວາ ຄືກົບປີລົງມາ ແບບນີ້??ສອງເທື່ອແລ້ວເດີ!!!

copieອອກໃຫມ່ອາດຈະແມ່ນຜູ້ກຽ່ວອ່ານບໍ່ອອກເພາະໂຕຫນັງສືນອ້ຍເກີນໄປ


 __________________
Anonymous

Date:
Permalink   
 

Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:

ຈາກຄຳເວົ້າທີ່ກັ່ນຕອງອອກມາຈາກໃຈ ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສ້າງສັນ, ມີວິທະຍາສາດ ແທດເມາະກັບຍຸກສະມັຍ ເພື່ອນຳຜົນປະໂຫຍດສຸກມາສູ່ພີນ້ອງລາວທັງຊາດ ແທນທີ່ຈະໄດ້ຮັບຄຳສັນລະເສີນ ແລະນຳໄປປະຕິບັດ ໃຫ້ເກີດຜົນ ແຕ່ຄຳເວົ້າເຫຼົ່ານັ້ນກັບນຳມາເຖິງການສູນເສຍ ບົດບາດ ຕຳແໜ່ງໜ້າທີ່ ແລະສິດຜົນປະໂຫຽດສ່ວນຕົວຂອງຂອງທ່ານອັນມະຫາສານ ຖ້າເປັນແບບນີ້ຄຳທີ່ວ່າ ສ້າງບຸກຄະລາກອນ ໃຫ້ມີຄວາມີຮູ້ຄວາມສາມາດເພື່ອມາສ້າງສາພັດທະນາປະເທດແມ່ນເວົ້າຫຼ້າໆ.

ແຕ່ການສູນເສຍທຸກຢ່າງຂອງທ່ານ ດຣ ຄຳເຜີຍ ປານມະໄລທອງ ຄັ້ງນີ້ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າ ຈະບໍ່ສູນເສຍໄປແບບໄຮ້ປະໂຫຽດ ເພາະ ແນວຄິດ ແລະທິດສະດີຂອງທ່ານ ທີສະແດງອອກມານັ້ນ ປຽບເໝືອນຢາພິເສດ ໃຫ້ປະຊາຊົນລາວທັງຊາດ ທີ່ໃກ້ຈະສີ້ນລົມຫາຍໃຈຈາກການ ຖຶກຂົ່ມເຫງທາງດ້ານສິດທິເສຣີພາບ ແລະຈົມຢູ່ກັບຄວາມຍາກຈົນມານານກ່ວາ30ປີໄດ້ພື້ນຄືນມາອີກຄັ້ງໃໝ່. 

ທິດສະດີຂອງທ່ານວັນນີ້ອາດຖືກປະຕິເສດ ແຕ່ເຊື່ອວ່າປະຊາຊົນທັງຊາດ ຈະເປັນຜູ້ຕັດສິນ ແລະຮັບຮ້ອງວ່າມັນຖືກຕ້ອງ ແລະມີປະໂຫຽດຫາກນຳມາປະຕິບັດເຂົ້າໃນການ ພັດທະນາປະເທດ.

ຂໍເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້ທ່ານ ດຣ ຄຳເຜີຍ ປານມະໄລທອງ,ໃຫ້ທ່ານຄິດວ່າປຊຊລາວ ເກືອບ7 ລ້ານກຳລັງລໍຖ້າຜູ້ນຳທີ່ມີວິສັຍທັດ ກັາຫານ ແລະເສຍສະລະຢ່າງທ່ານຢູ່.

GoGo ຂໍມອບດອກໄມ້ໃຫ້ທ່ານ!


 ເອ.....! ແມ່ນແນວໄດຫວາ ຄືກົບປີລົງມາ ແບບນີ້??ສອງເທື່ອແລ້ວເດີ!!!

copieອອກໃຫມ່ອາດຈະແມ່ນຜູ້ກຽ່ວອ່ານບໍ່ອອກເພາະໂຕຫນັງສືນອ້ຍເກີນໄປ


 


 ຖ້າໂຕໝັງສືນ້ອຍເກີນໄປ,ເຈົ້າຂະຫຍາຍໃຫ້ ໃຫ່ຍຂື້ນກໍໄດ້ ໃຫ້ກົດ Ctrl ຄີລົງ ແລ້ວ ກົດ ບວກ + ໂຕຫນັງສື ໝ້າຈໍ computer ເຈົ້າກໍຈະໃຫ່ຍຂື້ນ ຖ້າຢາກໃຫ້ນອ້ຍລົງກໍກົດລົບ -

 __________________
Anonymous

Date:
Permalink   
 

แล้วตอนนี้ท่าน ดร.คำเผย ปานมะไลทอง ถูกย้ายไปอยู่ตำแหน่งอะไรต่อไป  แล้วบุคคลใดมาแทนท่า ดร.คำเผย กัน__________________


Newbie

Status: Offline
Posts: 1
Date:
Permalink   
 __________________
Anonymous

Date:
Permalink   
 

wrote:

ADL Statement about Dr. Khapheuy Panmalaythong has been dismissed from the Lao communist

http://www.laoalliance.org/-- Edited by buckhumnoy on Friday 15th of June 2012 08:47:07 AM


 ອີ່ຕົນພວກທຸງຊ້າງສາມຫົວ ບໍ່ມີແຜ່ນດິນຢູ່ນີ້ເດ່ ! ທັງສົມເພດໂຄສົກຜູ້ຖະແຫລງພ້ອມ ! ບໍ່ແມ່ນຫລານສາວເຈົ້ານ້ອຍເມືອງພວນທີ່ທໍລະຍົດຊາດ ໃນສະໄໝເຈົ້າອະນຸວົງບໍ່ນິ ?!?!biggrinbiggrinbiggrin__________________
Anonymous

Date:
Permalink   
 

ສົມເພດໂຕເອງນັ້ນກ່ອນທີ່ຖືກພັກລັດອັດປາກໄວ້,ຢາກເວົ້າຕາມທີ່ໂຕຄິດແຕ່ບໍ່ມີສິດເວົ້າ.__________________
Anonymous

Date:
Permalink   
 

Anonymous wrote:

ສົມເພດໂຕເອງນັ້ນກ່ອນທີ່ຖືກພັກລັດອັດປາກໄວ້,ຢາກເວົ້າຕາມທີ່ໂຕຄິດແຕ່ບໍ່ມີສິດເວົ້າ.


 ຄັນພັກລັດອັດປາກ ຈັ່ງໃດຂະນ້ອຍຊິເວົ້າຢູ່ນີ້ຖຽງກັບທ່ານໄດ້ biggrin?!?! ບໍ່ຕົກໃຈບໍ່ ລັດຖະບານສະຫະຣັດ ພາກັນຫັນໜ້າມາຫາ ສປປລາວ ເກືອບໝົດແລ້ວ ??? ຣັຖະມົນຕີຊ່ວຍຕ່າງປະເທດມາວຽງຈັນເດືອນແລ້ວນີ້ ມາດາມ ຄລິງຕັນກໍຊິມາວັນທີ 11 ເດືອນນີ້ ຕໍ່ໄປກໍ່ແມ່ນທ່ານໂອບາມາ ຊັ້ນຕົວະ biggrinbiggrinbiggrin ຕາຍຄັກພວກທ່ານຊິຖືກຕັດຫາງປ່ອຍວັດຄັກໆ ບາດນີ້ 555555555555__________________
Anonymous

Date:
Permalink   
 

Anonymous wrote:
Anonymous wrote:

ສົມເພດໂຕເອງນັ້ນກ່ອນທີ່ຖືກພັກລັດອັດປາກໄວ້,ຢາກເວົ້າຕາມທີ່ໂຕຄິດແຕ່ບໍ່ມີສິດເວົ້າ.


 ຄັນພັກລັດອັດປາກ ຈັ່ງໃດຂະນ້ອຍຊິເວົ້າຢູ່ນີ້ຖຽງກັບທ່ານໄດ້ biggrin?!?! ບໍ່ຕົກໃຈບໍ່ ລັດຖະບານສະຫະຣັດ ພາກັນຫັນໜ້າມາຫາ ສປປລາວ ເກືອບໝົດແລ້ວ ??? ຣັຖະມົນຕີຊ່ວຍຕ່າງປະເທດມາວຽງຈັນເດືອນແລ້ວນີ້ ມາດາມ ຄລິງຕັນກໍຊິມາວັນທີ 11 ເດືອນນີ້ ຕໍ່ໄປກໍ່ແມ່ນທ່ານໂອບາມາ ຊັ້ນຕົວະ biggrinbiggrinbiggrin ຕາຍຄັກພວກທ່ານຊິຖືກຕັດຫາງປ່ອຍວັດຄັກໆ ບາດນີ້ 555555555555


 ເກັງແທ້ ທົດລອງໄປເວົ້າຢູ່ສະພາລອງເບີ່ງຕີ ????__________________
Anonymous

Date:
Permalink   
 

Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:

ສົມເພດໂຕເອງນັ້ນກ່ອນທີ່ຖືກພັກລັດອັດປາກໄວ້,ຢາກເວົ້າຕາມທີ່ໂຕຄິດແຕ່ບໍ່ມີສິດເວົ້າ.


 ຄັນພັກລັດອັດປາກ ຈັ່ງໃດຂະນ້ອຍຊິເວົ້າຢູ່ນີ້ຖຽງກັບທ່ານໄດ້ biggrin?!?! ບໍ່ຕົກໃຈບໍ່ ລັດຖະບານສະຫະຣັດ ພາກັນຫັນໜ້າມາຫາ ສປປລາວ ເກືອບໝົດແລ້ວ ??? ຣັຖະມົນຕີຊ່ວຍຕ່າງປະເທດມາວຽງຈັນເດືອນແລ້ວນີ້ ມາດາມ ຄລິງຕັນກໍຊິມາວັນທີ 11 ເດືອນນີ້ ຕໍ່ໄປກໍ່ແມ່ນທ່ານໂອບາມາ ຊັ້ນຕົວະ biggrinbiggrinbiggrin ຕາຍຄັກພວກທ່ານຊິຖືກຕັດຫາງປ່ອຍວັດຄັກໆ ບາດນີ້ 555555555555


 ເກັງແທ້ ທົດລອງໄປເວົ້າຢູ່ສະພາລອງເບີ່ງຕີ ????


 ຕູ້ນີ້ ສະຕິຟັ່ນເຟືອນແທ້ໄດ໋ນິເນາະ ! ສະພາບ້ານ ...ເຈົ້າຕິ ຊິອະນຸຍາດໃຫ້ຄົນທຳມະດາເຂົ້າໄປເວົ້າ !?!? ມັນກໍ່ຕ້ອງແມ່ນຜູ້ແທນຊັ້ນຕົວະ ! ດຽວນີ້ເພິ່ນກໍ່ຖົກຖຽງບັນຫາຕ່າງໆເພື່ອຫາວິທີແກ້ໄຂໃຫ້ດີຂຶ້ນມາໄດ້ 10 ກວ່າມື້ແລ້ວ ວັນທີ 13 ຈັ່ງຊິປິດ ເຂົາຖ່າຍທອດສົດທັງວິທະຍຸ ໂທລະທັດທຸກມື້ ມີປະຊາທິປະໄຕບໍ່ລະ ບັດນີ້ ?!?!__________________
Anonymous

Date:
Permalink   
 

Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:

ສົມເພດໂຕເອງນັ້ນກ່ອນທີ່ຖືກພັກລັດອັດປາກໄວ້,ຢາກເວົ້າຕາມທີ່ໂຕຄິດແຕ່ບໍ່ມີສິດເວົ້າ.


 ຄັນພັກລັດອັດປາກ ຈັ່ງໃດຂະນ້ອຍຊິເວົ້າຢູ່ນີ້ຖຽງກັບທ່ານໄດ້ biggrin?!?! ບໍ່ຕົກໃຈບໍ່ ລັດຖະບານສະຫະຣັດ ພາກັນຫັນໜ້າມາຫາ ສປປລາວ ເກືອບໝົດແລ້ວ ??? ຣັຖະມົນຕີຊ່ວຍຕ່າງປະເທດມາວຽງຈັນເດືອນແລ້ວນີ້ ມາດາມ ຄລິງຕັນກໍຊິມາວັນທີ 11 ເດືອນນີ້ ຕໍ່ໄປກໍ່ແມ່ນທ່ານໂອບາມາ ຊັ້ນຕົວະ biggrinbiggrinbiggrin ຕາຍຄັກພວກທ່ານຊິຖືກຕັດຫາງປ່ອຍວັດຄັກໆ ບາດນີ້ 555555555555


 ເກັງແທ້ ທົດລອງໄປເວົ້າຢູ່ສະພາລອງເບີ່ງຕີ ????


 ຕູ້ນີ້ ສະຕິຟັ່ນເຟືອນແທ້ໄດ໋ນິເນາະ ! ສະພາບ້ານ ...ເຈົ້າຕິ ຊິອະນຸຍາດໃຫ້ຄົນທຳມະດາເຂົ້າໄປເວົ້າ !?!? ມັນກໍ່ຕ້ອງແມ່ນຜູ້ແທນຊັ້ນຕົວະ ! ດຽວນີ້ເພິ່ນກໍ່ຖົກຖຽງບັນຫາຕ່າງໆເພື່ອຫາວິທີແກ້ໄຂໃຫ້ດີຂຶ້ນມາໄດ້ 10 ກວ່າມື້ແລ້ວ ວັນທີ 13 ຈັ່ງຊິປິດ ເຂົາຖ່າຍທອດສົດທັງວິທະຍຸ ໂທລະທັດທຸກມື້ ມີປະຊາທິປະໄຕບໍ່ລະ ບັດນີ້ ?!?!


 ປະຊາທິປະໄຕ ຈອມປອມເຈົ້ານັ້ນຕິ ຜູ້ແທນ ດຣ ຄຳເຜີຍ

ເວົ້າພັກລັດຄີບໍ່ປະຕິບັດຕາມ ?__________________
Anonymous

Date:
Permalink   
 

Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:

ສົມເພດໂຕເອງນັ້ນກ່ອນທີ່ຖືກພັກລັດອັດປາກໄວ້,ຢາກເວົ້າຕາມທີ່ໂຕຄິດແຕ່ບໍ່ມີສິດເວົ້າ.


 ຄັນພັກລັດອັດປາກ ຈັ່ງໃດຂະນ້ອຍຊິເວົ້າຢູ່ນີ້ຖຽງກັບທ່ານໄດ້ biggrin?!?! ບໍ່ຕົກໃຈບໍ່ ລັດຖະບານສະຫະຣັດ ພາກັນຫັນໜ້າມາຫາ ສປປລາວ ເກືອບໝົດແລ້ວ ??? ຣັຖະມົນຕີຊ່ວຍຕ່າງປະເທດມາວຽງຈັນເດືອນແລ້ວນີ້ ມາດາມ ຄລິງຕັນກໍຊິມາວັນທີ 11 ເດືອນນີ້ ຕໍ່ໄປກໍ່ແມ່ນທ່ານໂອບາມາ ຊັ້ນຕົວະ biggrinbiggrinbiggrin ຕາຍຄັກພວກທ່ານຊິຖືກຕັດຫາງປ່ອຍວັດຄັກໆ ບາດນີ້ 555555555555


 ເກັງແທ້ ທົດລອງໄປເວົ້າຢູ່ສະພາລອງເບີ່ງຕີ ????


 ຕູ້ນີ້ ສະຕິຟັ່ນເຟືອນແທ້ໄດ໋ນິເນາະ ! ສະພາບ້ານ ...ເຈົ້າຕິ ຊິອະນຸຍາດໃຫ້ຄົນທຳມະດາເຂົ້າໄປເວົ້າ !?!? ມັນກໍ່ຕ້ອງແມ່ນຜູ້ແທນຊັ້ນຕົວະ ! ດຽວນີ້ເພິ່ນກໍ່ຖົກຖຽງບັນຫາຕ່າງໆເພື່ອຫາວິທີແກ້ໄຂໃຫ້ດີຂຶ້ນມາໄດ້ 10 ກວ່າມື້ແລ້ວ ວັນທີ 13 ຈັ່ງຊິປິດ ເຂົາຖ່າຍທອດສົດທັງວິທະຍຸ ໂທລະທັດທຸກມື້ ມີປະຊາທິປະໄຕບໍ່ລະ ບັດນີ້ ?!?!


 ປະຊາທິປະໄຕ ຈອມປອມເຈົ້ານັ້ນຕິ ຜູ້ແທນ ດຣ ຄຳເຜີຍ

ເວົ້າພັກລັດຄີບໍ່ປະຕິບັດຕາມ ?


 ເວົ້າກັບຕູ້ນີ້ໄປຫລາຍ ແຮ່ງສະແດງຄວາມຈ້າ ຄວາມຫຶກອອກມາ biggrinbiggrinbiggrin ໝົດສະພາຕ້ອງປະຕິບັດຕາມສຽງຄົນຜູ້ດຽວ ມັນແມ່ນປະຊາທິປະໄຕ ແມ່ນສະພາບ້ານ .... ເຈົ້າຕິ ??? ໝາຍຄວາມວ່າຕູ້ນີ້ບໍ່ຮູ້ຫລັກການປະຊາທິປະໄຕເລີຍ ! ປະຊາທິປະໄຕ ສຽງສ່ວນໜ້ອຍຕ້ອງຂຶ້ນກັບສຽງສ່ວນຫລາຍ ! ຮູ້ໄວ້ສະ ຕູ້ຊຸບເປີຫຶກເອີຍ biggrinbiggrinbiggrinnonono ສົງໃສໃນລະບອບເກົ່າຄືຊິຮຽນບໍ່ຈົບປະຖົມ ແລ້ວອອກມາເປັນນັກເລງ ຢ້ານເຂົາຈັບໄປອົບຮົມຢູ່ດອນທ້າວເລີຍໂຕນຂ້າມຂອງ ຈັ່ງຫຶກປານນີ້ biggrinbiggrinbiggrin__________________
Anonymous

Date:
Permalink   
 

Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:

ສົມເພດໂຕເອງນັ້ນກ່ອນທີ່ຖືກພັກລັດອັດປາກໄວ້,ຢາກເວົ້າຕາມທີ່ໂຕຄິດແຕ່ບໍ່ມີສິດເວົ້າ.


 ຄັນພັກລັດອັດປາກ ຈັ່ງໃດຂະນ້ອຍຊິເວົ້າຢູ່ນີ້ຖຽງກັບທ່ານໄດ້ biggrin?!?! ບໍ່ຕົກໃຈບໍ່ ລັດຖະບານສະຫະຣັດ ພາກັນຫັນໜ້າມາຫາ ສປປລາວ ເກືອບໝົດແລ້ວ ??? ຣັຖະມົນຕີຊ່ວຍຕ່າງປະເທດມາວຽງຈັນເດືອນແລ້ວນີ້ ມາດາມ ຄລິງຕັນກໍຊິມາວັນທີ 11 ເດືອນນີ້ ຕໍ່ໄປກໍ່ແມ່ນທ່ານໂອບາມາ ຊັ້ນຕົວະ biggrinbiggrinbiggrin ຕາຍຄັກພວກທ່ານຊິຖືກຕັດຫາງປ່ອຍວັດຄັກໆ ບາດນີ້ 555555555555


 ເກັງແທ້ ທົດລອງໄປເວົ້າຢູ່ສະພາລອງເບີ່ງຕີ ????


 ຕູ້ນີ້ ສະຕິຟັ່ນເຟືອນແທ້ໄດ໋ນິເນາະ ! ສະພາບ້ານ ...ເຈົ້າຕິ ຊິອະນຸຍາດໃຫ້ຄົນທຳມະດາເຂົ້າໄປເວົ້າ !?!? ມັນກໍ່ຕ້ອງແມ່ນຜູ້ແທນຊັ້ນຕົວະ ! ດຽວນີ້ເພິ່ນກໍ່ຖົກຖຽງບັນຫາຕ່າງໆເພື່ອຫາວິທີແກ້ໄຂໃຫ້ດີຂຶ້ນມາໄດ້ 10 ກວ່າມື້ແລ້ວ ວັນທີ 13 ຈັ່ງຊິປິດ ເຂົາຖ່າຍທອດສົດທັງວິທະຍຸ ໂທລະທັດທຸກມື້ ມີປະຊາທິປະໄຕບໍ່ລະ ບັດນີ້ ?!?!


 ປະຊາທິປະໄຕ ຈອມປອມເຈົ້ານັ້ນຕິ ຜູ້ແທນ ດຣ ຄຳເຜີຍ

ເວົ້າພັກລັດຄີບໍ່ປະຕິບັດຕາມ ?


 ເວົ້າກັບຕູ້ນີ້ໄປຫລາຍ ແຮ່ງສະແດງຄວາມຈ້າ ຄວາມຫຶກອອກມາ biggrinbiggrinbiggrin ໝົດສະພາຕ້ອງປະຕິບັດຕາມສຽງຄົນຜູ້ດຽວ ມັນແມ່ນປະຊາທິປະໄຕ ແມ່ນສະພາບ້ານ .... ເຈົ້າຕິ ??? ໝາຍຄວາມວ່າຕູ້ນີ້ບໍ່ຮູ້ຫລັກການປະຊາທິປະໄຕເລີຍ ! ປະຊາທິປະໄຕ ສຽງສ່ວນໜ້ອຍຕ້ອງຂຶ້ນກັບສຽງສ່ວນຫລາຍ ! ຮູ້ໄວ້ສະ ຕູ້ຊຸບເປີຫຶກເອີຍ biggrinbiggrinbiggrinnonono ສົງໃສໃນລະບອບເກົ່າຄືຊິຮຽນບໍ່ຈົບປະຖົມ ແລ້ວອອກມາເປັນນັກເລງ ຢ້ານເຂົາຈັບໄປອົບຮົມຢູ່ດອນທ້າວເລີຍໂຕນຂ້າມຂອງ ຈັ່ງຫຶກປານນີ້ biggrinbiggrinbiggrin


 ຄົນລາວທີ່ຍັງໂງ່ຈ້າຫຼ້າຫຼັງທີ່ສຸດຄືເຈົ້ານີ້ລະ ຮູ້ບໍ??

ໂງ່ແລ້ວທຳທ່າມາອວດວ່າເປັນຜູ້ຮູ້!

ຖຸຍ....! ຊາດຊົ່ວ.

Go back to school.__________________
Anonymous

Date:
Permalink   
 

Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:

ສົມເພດໂຕເອງນັ້ນກ່ອນທີ່ຖືກພັກລັດອັດປາກໄວ້,ຢາກເວົ້າຕາມທີ່ໂຕຄິດແຕ່ບໍ່ມີສິດເວົ້າ.


 ຄັນພັກລັດອັດປາກ ຈັ່ງໃດຂະນ້ອຍຊິເວົ້າຢູ່ນີ້ຖຽງກັບທ່ານໄດ້ biggrin?!?! ບໍ່ຕົກໃຈບໍ່ ລັດຖະບານສະຫະຣັດ ພາກັນຫັນໜ້າມາຫາ ສປປລາວ ເກືອບໝົດແລ້ວ ??? ຣັຖະມົນຕີຊ່ວຍຕ່າງປະເທດມາວຽງຈັນເດືອນແລ້ວນີ້ ມາດາມ ຄລິງຕັນກໍຊິມາວັນທີ 11 ເດືອນນີ້ ຕໍ່ໄປກໍ່ແມ່ນທ່ານໂອບາມາ ຊັ້ນຕົວະ biggrinbiggrinbiggrin ຕາຍຄັກພວກທ່ານຊິຖືກຕັດຫາງປ່ອຍວັດຄັກໆ ບາດນີ້ 555555555555


 ເກັງແທ້ ທົດລອງໄປເວົ້າຢູ່ສະພາລອງເບີ່ງຕີ ????


 ຕູ້ນີ້ ສະຕິຟັ່ນເຟືອນແທ້ໄດ໋ນິເນາະ ! ສະພາບ້ານ ...ເຈົ້າຕິ ຊິອະນຸຍາດໃຫ້ຄົນທຳມະດາເຂົ້າໄປເວົ້າ !?!? ມັນກໍ່ຕ້ອງແມ່ນຜູ້ແທນຊັ້ນຕົວະ ! ດຽວນີ້ເພິ່ນກໍ່ຖົກຖຽງບັນຫາຕ່າງໆເພື່ອຫາວິທີແກ້ໄຂໃຫ້ດີຂຶ້ນມາໄດ້ 10 ກວ່າມື້ແລ້ວ ວັນທີ 13 ຈັ່ງຊິປິດ ເຂົາຖ່າຍທອດສົດທັງວິທະຍຸ ໂທລະທັດທຸກມື້ ມີປະຊາທິປະໄຕບໍ່ລະ ບັດນີ້ ?!?!


 ປະຊາທິປະໄຕ ຈອມປອມເຈົ້ານັ້ນຕິ ຜູ້ແທນ ດຣ ຄຳເຜີຍ

ເວົ້າພັກລັດຄີບໍ່ປະຕິບັດຕາມ ?


 ເວົ້າກັບຕູ້ນີ້ໄປຫລາຍ ແຮ່ງສະແດງຄວາມຈ້າ ຄວາມຫຶກອອກມາ biggrinbiggrinbiggrin ໝົດສະພາຕ້ອງປະຕິບັດຕາມສຽງຄົນຜູ້ດຽວ ມັນແມ່ນປະຊາທິປະໄຕ ແມ່ນສະພາບ້ານ .... ເຈົ້າຕິ ??? ໝາຍຄວາມວ່າຕູ້ນີ້ບໍ່ຮູ້ຫລັກການປະຊາທິປະໄຕເລີຍ ! ປະຊາທິປະໄຕ ສຽງສ່ວນໜ້ອຍຕ້ອງຂຶ້ນກັບສຽງສ່ວນຫລາຍ ! ຮູ້ໄວ້ສະ ຕູ້ຊຸບເປີຫຶກເອີຍ biggrinbiggrinbiggrinnonono ສົງໃສໃນລະບອບເກົ່າຄືຊິຮຽນບໍ່ຈົບປະຖົມ ແລ້ວອອກມາເປັນນັກເລງ ຢ້ານເຂົາຈັບໄປອົບຮົມຢູ່ດອນທ້າວເລີຍໂຕນຂ້າມຂອງ ຈັ່ງຫຶກປານນີ້ biggrinbiggrinbiggrin


 ຄຳເຫັນຂອງລຸກນ້ອງ ພັກລັດສົ່ງອອກມາແຕ່ລະຄົນ ບໍ່ຕ່າງ

ຫຍັງກັບຄຳເວົ້າຂອງພວກໂຈນອອກມາຈາກຖ້ຳ ມັນບົ່ງບອກ

ສັດເຈນວ່າ: ດ້ອຍການສືກສາ__________________
Anonymous

Date:
Permalink   
 

Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:

ສົມເພດໂຕເອງນັ້ນກ່ອນທີ່ຖືກພັກລັດອັດປາກໄວ້,ຢາກເວົ້າຕາມທີ່ໂຕຄິດແຕ່ບໍ່ມີສິດເວົ້າ.


 ຄັນພັກລັດອັດປາກ ຈັ່ງໃດຂະນ້ອຍຊິເວົ້າຢູ່ນີ້ຖຽງກັບທ່ານໄດ້ biggrin?!?! ບໍ່ຕົກໃຈບໍ່ ລັດຖະບານສະຫະຣັດ ພາກັນຫັນໜ້າມາຫາ ສປປລາວ ເກືອບໝົດແລ້ວ ??? ຣັຖະມົນຕີຊ່ວຍຕ່າງປະເທດມາວຽງຈັນເດືອນແລ້ວນີ້ ມາດາມ ຄລິງຕັນກໍຊິມາວັນທີ 11 ເດືອນນີ້ ຕໍ່ໄປກໍ່ແມ່ນທ່ານໂອບາມາ ຊັ້ນຕົວະ biggrinbiggrinbiggrin ຕາຍຄັກພວກທ່ານຊິຖືກຕັດຫາງປ່ອຍວັດຄັກໆ ບາດນີ້ 555555555555


 ເກັງແທ້ ທົດລອງໄປເວົ້າຢູ່ສະພາລອງເບີ່ງຕີ ????


 ຕູ້ນີ້ ສະຕິຟັ່ນເຟືອນແທ້ໄດ໋ນິເນາະ ! ສະພາບ້ານ ...ເຈົ້າຕິ ຊິອະນຸຍາດໃຫ້ຄົນທຳມະດາເຂົ້າໄປເວົ້າ !?!? ມັນກໍ່ຕ້ອງແມ່ນຜູ້ແທນຊັ້ນຕົວະ ! ດຽວນີ້ເພິ່ນກໍ່ຖົກຖຽງບັນຫາຕ່າງໆເພື່ອຫາວິທີແກ້ໄຂໃຫ້ດີຂຶ້ນມາໄດ້ 10 ກວ່າມື້ແລ້ວ ວັນທີ 13 ຈັ່ງຊິປິດ ເຂົາຖ່າຍທອດສົດທັງວິທະຍຸ ໂທລະທັດທຸກມື້ ມີປະຊາທິປະໄຕບໍ່ລະ ບັດນີ້ ?!?!


 ປະຊາທິປະໄຕ ຈອມປອມເຈົ້ານັ້ນຕິ ຜູ້ແທນ ດຣ ຄຳເຜີຍ

ເວົ້າພັກລັດຄີບໍ່ປະຕິບັດຕາມ ?


 ເວົ້າກັບຕູ້ນີ້ໄປຫລາຍ ແຮ່ງສະແດງຄວາມຈ້າ ຄວາມຫຶກອອກມາ biggrinbiggrinbiggrin ໝົດສະພາຕ້ອງປະຕິບັດຕາມສຽງຄົນຜູ້ດຽວ ມັນແມ່ນປະຊາທິປະໄຕ ແມ່ນສະພາບ້ານ .... ເຈົ້າຕິ ??? ໝາຍຄວາມວ່າຕູ້ນີ້ບໍ່ຮູ້ຫລັກການປະຊາທິປະໄຕເລີຍ ! ປະຊາທິປະໄຕ ສຽງສ່ວນໜ້ອຍຕ້ອງຂຶ້ນກັບສຽງສ່ວນຫລາຍ ! ຮູ້ໄວ້ສະ ຕູ້ຊຸບເປີຫຶກເອີຍ biggrinbiggrinbiggrinnonono ສົງໃສໃນລະບອບເກົ່າຄືຊິຮຽນບໍ່ຈົບປະຖົມ ແລ້ວອອກມາເປັນນັກເລງ ຢ້ານເຂົາຈັບໄປອົບຮົມຢູ່ດອນທ້າວເລີຍໂຕນຂ້າມຂອງ ຈັ່ງຫຶກປານນີ້ biggrinbiggrinbiggrin


 ຄຳເຫັນຂອງລຸກນ້ອງ ພັກລັດສົ່ງອອກມາແຕ່ລະຄົນ ບໍ່ຕ່າງ

ຫຍັງກັບຄຳເວົ້າຂອງພວກໂຈນອອກມາຈາກຖ້ຳ ມັນບົ່ງບອກ

ສັດເຈນວ່າ: ດ້ອຍການສືກສາ


 ແມ່ນຄວາມເຈົ້າ ແທນທີ່ຈະເອົາເວລາໄປຄົ້ນຄ້ວາຮ່ຳຮຽນຍົກລະດັບຕົນເອງກັບວ່ານັ່ງໜ້າຄອມສະແດງຄວາມເຫັນອອກມາໃຫ້ໝູ່ຮູ້ຄວາມໂງ່ຈ້າຫຼ້າຫຼັງ ແລະຂາດການສືກສາແບບນີ້.

ໜ້າສົມເພດແທ້ໆ!

ຢ່າມາອວດເລີຍວ່າເກ່ງ ເບິ່ງຈາກຄຳເວົ້າກໍ່ຮູ້ວ່າຍັງຫ່າງໄກຄວາມຈະເລີນ. ແຕ່ກໍ່ຢ່າງວ່າ ຈົນໂງ່ມັນກໍ່ໂງ່ຢູ່ວັນຍັງຄ່ຳ.__________________
Anonymous

Date:
Permalink   
 

ຖ້າ​ເຫ​ັນ ດຣ. ຄຳ​ເຜີຍ ​ເປັນ​ວິລະ​ຊົນ​ຂອງ​ພວກ​ເຈົ້າ. ​ເປັນ​ຫຍັງ​ບໍ່​ເຮັດ​ກ້ານ​ເຊີນ​ລາວໄປ​ເປັນ​ນາຍົກ ຫຼື ຫົວໜ້າ​ພັກ​ຂອງ​ພວກ​ເຈົ້າ ​ເພື່ອລາວ​ຊິ​ໄດ້​ສັ່ງສອນ​ແນວ​ດີໆ​ໃຫ້​ພວກ​ເຈົ້າ. ​ແຕ່​ສຳລັບ​ພວກ​ເຮົາ​ແລ້ວ ກໍ​ພຽງ​ໃຫ້​ລາວ​ພັກຜ່ອນ ພາຍຫຼັງທີ່​ຍົວະ​ໃຫ້​ພວກ​ເຈົ້າຫຼົງດີ​ໃຈ​ນຳ​ຄຳ​ເວົ້າຂອງ​ລາວ.__________________
Page 1 of 1  sorted by
 
Quick Reply

Please log in to post quick replies.Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard